โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนไทย ลาว บนระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เชื่อมโยงระหว่างไทย เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าชายแดน การขนส่งและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย โดยการเปิดใช้สะพานมิตรภายไทย-ลาว แห่งที่ 2 เชื่อมโยงกับจังหวัดสะหวันนะเขตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน อีกทั้งยังสามารถเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและเมืองท่าสำคัญในประเทศเวียดนามได้นั้น ทำให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการขนส่งสินค้าและเกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดิน

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง 224 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 02-2018000
โทรสาร 02-2730895

บริษัท เอเซีย แพลนนิ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

357 ลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-25134206
โทรสาร 0-25124795

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 1

- วัตถุประสงค์ -

เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ ศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาพื้นที่

เพื่อจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับผังเมืองรวมจังหวัด ตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนสาธารณชนที่สนใจได้รับทราบและเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง

เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ อันนำไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อโครงการ และกรมโยธาธิการและผังเมือง ตลอดจนก่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนในการศึกษาและการดำเนินโครงการ

- การดำเนินงาน -

ดำเนินการจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอย พาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รูปแสดงบรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 พฤษภาคม 2558) ครั้งที่ 1

การประชุมกลุ่มย่อย

- วัตถุประสงค์ -

1) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังแนวคิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

2) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นตามประเด็นการพัฒนาพื้นที่รายสาขา

3) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานวางผังเมืองรวมจังหวัดร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่

4) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น สร้างความรู้ความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง และเป็นที่ยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร

แสดงบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2

1) วัตถุประสงค์ -

-เพื่อนำเสนอ และระดมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผังแนวคิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนร่างผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด และร่างผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร

- เพื่อจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับผังเมืองรวมจังหวัด ตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562

- เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารโครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจได้รับทราบและเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ อันนำไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อโครงการ และกรมโยธาธิการและผังเมือง ตลอดจนก่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนในการศึกษาและการดำเนินโครงการ

- เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด การรับทราบข้อเท็จจริงในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ประชากร เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การคมนาคมขนส่ง และความมั่นคงของประเทศ รวมถึงผลกระทบจากแนวนโยบายการพัฒนาพื้นที่

2) การดำเนินงาน
กำหนดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรม ริเวอร์ซิตี้ ห้องริเวอร์แกรนด์ ชั้น 2 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รูปบรรยากาศการประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มอำเภอเมือง และพื้นที่ใกล้เคียง

ติดต่อเรา

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

กรมโยธาธิการและผังเมือง


ที่ตั้ง 224 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 02-2018000
โทรสาร 02-2730895

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0-4261-1545
โทรสาร 0-4261-1545

บริษัท เอเซีย แพลนนิ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด


ที่ตั้ง 357 ลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-25134206
โทรสาร 0-25124795