ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ


จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนไทย ลาว บนระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เชื่อมโยงระหว่างไทย เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าชายแดน การขนส่งและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย โดยการเปิดใช้สะพานมิตรภายไทย-ลาว แห่งที่ 2 เชื่อมโยงกับจังหวัดสะหวันนะเขตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน อีกทั้งยังสามารถเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและเมืองท่าสำคัญในประเทศเวียดนามได้นั้น ทำให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการขนส่งสินค้าและเกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดิน นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยมีพื้นที่เป้าหมายบริเวณอำเภอเมืองอำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอดอนตาล จากศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีแผนผังนโยบายและการชี้นำการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน ให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัยกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง


การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1)ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร ตามบทบาท ศักยภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่จังหวัด อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกภาคส่วน

 

3)จัดทำผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร ตามวิธีการ ขั้นตอน และองค์ประกอบของการวางและจัดทำผังเมืองรวมแห่งพระราชบัญญัติกากรผังเมือง พ.. 2518 เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มีมาตรการด้านผังเมืองเป็นกรอบการพัฒนาพื้นที่จังหวัดมุกดาหารให้เป็นไปอย่างมีทิศทาง

4)จัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ (Action Area Plan) โดยจัดทำผังรายละเอียดโครงการพัฒนาเฉพาะเรื่องที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา หรือป้องกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่มีปัญหาเร่งด่วน เพื่อให้สามารถนำผังไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

5)จัดทำผังพัฒนาพื้นที่อำเภอ โดยกำหนดแนวทางและมาตรการการพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ตามหลักวิชาการผังเมือง

เป้าหมายระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 420 วัน
โดยไม่นับรวมเวลาที่กรมฯ ให้ความเห็นชอบต่อรายงานฉบับต่าง ๆ ที่ต้องส่งมอบ

ขอบเขตการดำเนินงาน

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การวางและจัดทำผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดมุกดาหาร

➡ ทิศเหนือ  ติดกับ อำเภอนาแก อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนมและอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร

➡ ทิศใต้ ติดกับ อำเภอลิงนกทา จังหวัดยโสธร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญและอำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด

➡ ทิศตะวันออก ติดกับ ติดกับ แขวงสะหวันนะเขต  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน

➡ ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอเขาวง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด

ขอบเขตการดำเนินงาน

1. ศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาพื้นที่ เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning)

2. ศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน

3. บูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4. กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่

5. จัดทำผังแนวคิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัด (Conceptual Plan)

6. จัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด

– ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

– ด้านการพัฒนาเมืองและระบบเมือง

– ด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

– ด้านการอนุรักษ์พื้นที่โล่งและสภาพแวดล้อม

– ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

– ด้านการวางระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์

– ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

– ด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ

– ด้านอื่น ๆ ที่สำคัญตามความเหมาะสม

7.ผังพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอ

8.การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด

การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเป็นการกำหนดกรอบนโยบายด้านผังเมืองระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด ซึ่งจะทำหน้าที่ถ่ายทอดนโยบายจากการวางและจัดทำนโยบายระดับประเทศผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัดเพื่อเป็นแนวทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาการตั้งถิ่นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบท ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 และมีองค์ประกอบของผังเมืองรวมจังหวัด 6 ประการ มีรายละเอียดดังนี้

9. จัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ (Action Area Plan)

10. งานด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ขั้นตอนและวิธีการศึกษาโครงการ

กระบวนการในการศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหารนั้น มีวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมและขนส่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้แข็งแรง ซึ่งมีขั้นตอนโดยสรุป 8 ขั้นตอน

ความคืบหน้าโครงการ

1. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 420 วัน โดยไม่นับรวมเวลาที่กรมฯ ให้ความเห็นชอบต่อรายงานฉบับต่าง ๆ ที่ต้องส่งมอบ

2. แผนการดำเนินการและการส่งมอบงาน

(1) รายงานเบื้องต้น (Inception Report)
(2) รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)
(3) รายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report)
(4) ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)
(5) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และรายงานสรุปผู้บริหาร
(Executive Summary Report)

3. ความก้าวหน้าโครงการ

การดำเนินโครงการปัจจุบัน อยู่ในช่วงรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

Download

Powerpoint Presentation

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2

แผนที่และแผนผัง